www.kumpawahealth.com,สสอ.กุมภวาปี,สถานีอนามัย,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล,รพ.สต.,กระทรวงสาธาณสุข,อุดรธานี,นายประพัทธ์ ธรรมวงศา สสอ.กุมภวาปี,อุดรธานี
dddd

รายละเอียดการลงทะเบียน


ขอทราบรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

• สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี โทรศัพท์ ๐-๔๒๓๓-๔๓๕๕
เวปไซด์ www.kumpawahealth.net
E-mail kumpawa01@hotmail.co.th
o นายประพัทธ์ ธรรมวงศา ๐๘ ๑๙๖๕ ๘๓๕๐
o นายศัลยเวช บุญมารักษ์ ๐๘ ๓๑๕๑ ๕๘๘๒
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โทร.042-334355,042-331771(Fax)
ติดต่อประสานงาน:IT TEN Adventure:kumpawa01@hotmail.co.th ,sulyavet@hotmail.com |MOT|
Webmaster:udonlove1@hotmail.com